Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.2/ว175 ลว 30 ต.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.2/ว175 ลว 30 ต.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

    ชื่อข้อกฎหมาย/เอกส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0805.2/ว3444 ลว 26 ต.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มท 0805.2/ว3444 ลว 26 ต.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

    ชื่อข้อกฎหมาย/เอกส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/308 ลว 2 ส.ค. 2561 เรื่อง แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามมติ ก.กลาง มท 0809.3/308 ลว 2 ส.ค. 2561 เรื่อง แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามมติ ก.กลาง

        ชื่อข้อกฎหมาย...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว135 ลว 21 พ.ย. 2560 เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.2/ว135 ลว 21 พ.ย. 2560 เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

         ชื่อข้อกฎ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2535 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ มท 0808.2/ว2535 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้

      ชื่อข้อกฎหมาย/...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2518 ลว 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว2518 ลว 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว6499 ลว 15 พ.ย. 2560 เรื่อง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มท 0808.2/ว6499 ลว 15 พ.ย. 2560 เรื่อง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.4/ว2419 ลว 8 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย มท 0816.4/ว2419 ลว 8 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

     ชื่อข้อกฎหมาย/...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

      ชื่อข้อกฎหมาย/...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว6046 ลว 19 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มท 0810.3/ว6046 ลว 19 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

      ชื่อข้อกฎหมาย/...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top