Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

สปสช 3.45 /ว. 2337 ลว 3 เม.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา (COVID 19) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิืนหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 สปสช 3.45 /ว. 2337 ลว 3 เม.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา (COVID 19) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิืนหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   สปสช 3.45 /ว. 2337 ลว 3 เม.ย. 2563 เรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1179 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย มท 0808.2/ว1179 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว1179 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง การกำหนดร...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.6/ว1174 ลว 14 เม.ย. 2563 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.6/ว1174 ลว 14 เม.ย. 2563 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.6/ว1174 ลว 14 เม.ย. 2563 เรื่อง แนวทางวิธีป...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว2211 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.3/ว2211 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.3/ว2211 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว732ลว 6 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 มท 0819.2/ว732ลว 6 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0819.2/ว732ลว 6 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0807.2/ว660 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มท 0807.2/ว660 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0807.2/ว660 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว675 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 มท 0819.2/ว675 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0819.2/ว675 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว654 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง มท 0819.2/ว654 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0819.2/ว654 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการข...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.3/ว652 ลว 3 มี.ค. 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มท 0816.3/ว652 ลว 3 มี.ค. 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0816.3/ว652 ลว 3 มี.ค. 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top