Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


ข้อกฎหมาย

มท 0810.3/ว6086 ลว 19 ส.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
คลิก หนังสือ   Download    

เหมาะสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
แจ้งปัญหาดาวโหลดไม่ได้ คลิก

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top