Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.5/ว29,ว30 ลว 14 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มท 0808.5/ว29,ว30 ลว 14 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

           ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.5/ว29,ว30 ลว 14 ก.ค. 2560 เรื่...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.8/ว1383 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ มท 0810.8/ว1383 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ

          ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.8/ว1383 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว57 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 มท 0809.2/ว57 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559

          ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว57 ลว 11 ก.ค. 2560 เรื่อง ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว55 ลว 6 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 มท 0809.2/ว55 ลว 6 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว55 ลว 6 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว54 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 มท 0809.2/ว54 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560

               ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว54 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3748 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 มท 0808.2/ว3748 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554

               ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว3748 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.4/ว1326 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง มท 0809.4/ว1326 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

             ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.4/ว1326 ลว 4 ก.ค. 2560 เรื่อง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

           ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว1307 ลว 30 มิ.ย. 2560 เรื่อง ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน มท 0810.5/ว1307 ลว 30 มิ.ย. 2560 เรื่อง ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.5/ว1307 ลว 30 มิ.ย. 2560 เรื่อง ข้...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.5/ว1320 ลว 3 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0816.5/ว1320 ลว 3 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0816.5/ว1320 ลว 3 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top