Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

      ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ประกาศคณะกรรม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว526 ลว 23 ก.พ. 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว526 ลว 23 ก.พ. 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว52...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top