Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.3/ว27 ลว 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี มท 0809.3/ว27 ลว 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

       ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0809.3/ว27 ลว 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แล...

อ่านเพิ่มเติม »

รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ชื่อข้อกฎหมาย   รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค...

อ่านเพิ่มเติม »

74 ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์ 74 ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์

        ชื่อข้อกฎหมาย   74 ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับส...

อ่านเพิ่มเติม »

73 ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 73 ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

          ชื่อข้อกฎหมาย   73 ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปล...

อ่านเพิ่มเติม »

72 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 72 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร

        ชื่อข้อกฎหมาย   72 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำห...

อ่านเพิ่มเติม »

71 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1) 71 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1)

        ชื่อข้อกฎหมาย   71 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว...

อ่านเพิ่มเติม »

70 ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ 70 ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

    ชื่อข้อกฎหมาย   70 ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปรา...

อ่านเพิ่มเติม »

69 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 69 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

    ชื่อข้อกฎหมาย   69 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกา...

อ่านเพิ่มเติม »

68 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่ 68 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่

ชื่อข้อกฎหมาย   68 ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดย...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

   ชื่อข้อกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว3102 ลว 31 ก.ค. 2556 เรื่อง การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง มท 0808.5/ว3102 ลว 31 ก.ค. 2556 เรื่อง การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

      ชื่อข้อกฎหมาย มท 0808.5/ว3102 ลว 31 ก.ค. 2556 เรื่อง การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว924 ลว 3 เม.ย. 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มท 0808.5/ว924 ลว 3 เม.ย. 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

       ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว924 ลว 3 เม.ย. 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว896 ลว 29 มี.ค. 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ มท 0808.5/ว896 ลว 29 มี.ค. 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ

  ชื่อข้อกฎหมาย มท 0808.5/ว896 ลว 29 มี.ค. 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้า...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว4061 ลว 30 ส.ค. 2555 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว4061 ลว 30 ส.ค. 2555 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

     ชื่อข้อกฎหมาย มท 0808.5/ว4061 ลว 30 ส.ค. 2555 เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยกา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว7487 ลว 26 ธ.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มท 0810.3/ว7487 ลว 26 ธ.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

   ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.3/ว7487 ลว 26 ธ.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว2131 ลว 15 ส.ค. 2555 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว2131 ลว 15 ส.ค. 2555 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

   ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว2131 ลว 15 ส.ค. 2555 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

ชื่อข้อกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว1873 ลว 17 ก.ค. 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 มท 0808.5/ว1873 ลว 17 ก.ค. 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว1873 ลว 17 ก.ค. 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริห...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย

      ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top