Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.5/ว20 ลว 6 ม.ค. 2559 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มท 0808.5/ว20 ลว 6 ม.ค. 2559 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

          ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว20 ลว 6 ม.ค. 2559 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว16669 ลว 10 ส.ค. 2558 เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มท 0808.5/ว16669 ลว 10 ส.ค. 2558 เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว16669 ลว 10 ส.ค. 2558 เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้ร...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

         ชื่อข้อกฎหมาย   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.6/ว0357 ลว 25 ม.ค. 2559 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก มท 0810.6/ว0357 ลว 25 ม.ค. 2559 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ชื่อข้อกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คลิก ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.3/ว134 ลว 20 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0816.3/ว134 ลว 20 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0816.3/ว134 ลว 20 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนัก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว2  ลว 19 ม.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ มท 0809.2/ว2 ลว 19 ม.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ

      ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0809.2/ว2  ลว 19 ม.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว126 ลว 19 ม.ค. 25560 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.5/ว126 ลว 19 ม.ค. 25560 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.5/ว126 ลว 19 ม.ค. 25560 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้า...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.6/ว121 ลว 18 ม.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มท 0810.6/ว121 ลว 18 ม.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.6/ว121 ลว 18 ม.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว98 ลว 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ มท 0808.2/ว98 ลว 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ

               ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว98 ลว 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแล...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

              ชื่อข้อกฎหมาย   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1732 ลว 1 ก.ย. 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มท 0808.2/ว1732 ลว 1 ก.ย. 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

              ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว1732 ลว 1 ก.ย. 2559 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คลิก   Download ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1122 ลว 7 มิ.ย. 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มท 0808.2/ว1122 ลว 7 มิ.ย. 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

            ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว1122 ลว 7 มิ.ย. 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว1443 ลว 9 ก.ค. 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo มท 0808.5/ว1443 ลว 9 ก.ค. 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo

       ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว1443 ลว 9 ก.ค. 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีผู้รับบำนาญที่มีการถ่าย...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว3739 ลว 3 ก.ค. 2558 เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สิ้นสุด มท 0808.5/ว3739 ลว 3 ก.ค. 2558 เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สิ้นสุด

               ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว3739 ลว 3 ก.ค. 2558 เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้อง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว9132 ลว 23 มิ.ย. 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 มท 0808.5/ว9132 ลว 23 มิ.ย. 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

           ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว9132 ลว 23 มิ.ย. 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าค...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top