Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

คู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 คู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว88 ลว 18 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มท 0809.2/ว88 ลว 18 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว88 ลว 18 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแ...

อ่านเพิ่มเติม »

67 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่ 67 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 67 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนน...

อ่านเพิ่มเติม »

66 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน 66 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 66 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน ...

อ่านเพิ่มเติม »

65 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 65 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 65 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวด...

อ่านเพิ่มเติม »

64 ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต 64 ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 64 ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอ...

อ่านเพิ่มเติม »

63 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 63 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 63 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุน...

อ่านเพิ่มเติม »

62 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 62 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 62 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพปร...

อ่านเพิ่มเติม »

61 หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 61 หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 61 หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว94 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน มท 0809.2/ว94 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว94 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง การเทียบตำแหน่งนักบร...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว93 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง มท 0809.2/ว93 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว93 ลว 19 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาตำแหน่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0892.2/ว1567 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มท 0892.2/ว1567 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0892.2/ว1567 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมาต...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.3/ว1576 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 มท 0891.3/ว1576 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.3/ว1576 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง คำแนะนำคณะกรรมการส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว1561 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.3/ว1561 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.3/ว1561 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว4461 ลว 8 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว4461 ลว 8 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว4461 ลว 8 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.6/ว46 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย มท 0809.6/ว46 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.6/ว46 ลว 11 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีปลั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน มท 0809.3/ว4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.3/ว4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.4/ว4376 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" มท 0891.4/ว4376 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.4/ว4376 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.6/ว45 ลว 4 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด มท 0809.6/ว45 ลว 4 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.6/ว45 ลว 4 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการทาง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.3/ว1508 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มท 0816.3/ว1508 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0816.3/ว1508 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.4/ว1507 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มท 0816.4/ว1507 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0816.4/ว1507 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.3/ว1502 ลว 2 ส.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ มท 0891.3/ว1502 ลว 2 ส.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.3/ว1502 ลว 2 ส.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว77 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง มท 0809.2/ว77 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว77 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top