Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยควา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.3/ว3609 ลว 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มท 0891.3/ว3609 ลว 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.3/ว3609 ลว 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.6/ว44 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มท 0809.6/ว44 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.6/ว44 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมหลักสูตรที่ใ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหา...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.9/ว7 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง  การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น มท 0809.9/ว7 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.9/ว7 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง  การกำหนดสายงาน ตำแห...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มท 0808.2/ว3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตร...

อ่านเพิ่มเติม »

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2559 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2559 ...

อ่านเพิ่มเติม »

รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2  สิงหาคม 2558 รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2558

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.2/ว57 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ หนังสือ มท 0809.2/ว57 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.2/ว57 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหล...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.4/ว1199 ลว 16 มิ.ย. 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ หนังสือ มท 0809.4/ว1199 ลว 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.4/ว1199 ลว 16 มิ.ย. 2559  เรื่อง ซักซ้อมแ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.2/ว55 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง หนังสือ มท 0809.2/ว55 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.2/ว55 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการสร...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.2/ว54 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล หนังสือ มท 0809.2/ว54 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.2/ว54 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการแก...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0804.3/ว3413 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หนังสือ มท 0804.3/ว3413 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0804.3/ว3413 ลว 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ สปสช. 3.65/ว.14/2559 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หนังสือ สปสช. 3.65/ว.14/2559 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หหนังสือ สปสช. 3.65/ว.14/2559 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง รายง...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว3215 ลว 6 มิ.ย. 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0808.2/ว3215 ลว 6 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว3215 ลว 6 มิ.ย. 2559  เรื่อง ซักซ้อมแน...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0893.4/ว1113 ลว 3 มิ.ย. 2559  เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0893.4/ว1113 ลว 3 มิ.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0893.4/ว1113 ลว 3 มิ.ย. 2559  เรื่อง การดำเนิน...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0893.4/ว950 ลว 17  พ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือ มท 0893.4/ว950 ลว 17 พ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0893.4/ว950 ลว 17  พ.ค. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์...

อ่านเพิ่มเติม »

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557 รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0804.5/ว3069 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0804.5/ว3069 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0804.5/ว3069 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง การบังคับใ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0804.5/ว3068 ลว 1 มิ.ย. 2559  เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0804.5/ว3068 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0804.5/ว3068 ลว 1 มิ.ย. 2559  เรื่อง บันทึกข้อ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top