Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.2/ว1058 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว1058 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว1058 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัด...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2709 ลว 19 พ.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย มท 0808.2/ว2709 ลว 19 พ.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2709 ลว 19 พ.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์แ...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ....

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว760 ลว 10 เมย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มท 0810.5/ว760 ลว 10 เมย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.5/ว760 ลว 10 เมย. 2560 เรื่อง ขอความร่วม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว814 ลว 20 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ มท 0810.5/ว814 ลว 20 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.5/ว814 ลว 20 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออำน...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว914 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มท 0808.2/ว914 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว914 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2369 ลว 3 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2369 ลว 3 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2369 ลว 3 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว927 ลว 4 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มท 0810.5/ว927 ลว 4 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.5/ว927 ลว 4 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้อง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว950 ลว 8 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.5/ว950 ลว 8 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.5/ว950 ลว 8 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว30 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น มท 0809.2/ว30 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว30 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรื...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2552 ลว 11 พ.ค. 2560 เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว2552 ลว 11 พ.ค. 2560 เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2552 ลว 11 พ.ค. 2560 เรื่อง การป้องกันและป้องปรา...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 6 ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 6 ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top