Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลว 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลว 9 ธ.ค. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลว 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.3/ว1891 ลว 17 ก.ค. 2557  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ มท 0809.3/ว1891 ลว 17 ก.ค. 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.3/ว1891 ลว 17 ก.ค. 2557  เรื่อง ประเภทและ...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเง...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ หนังสือ มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหล...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0891.3/ว73 ลว 14 ม.ค. 2557 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) หนังสือ มท 0891.3/ว73 ลว 14 ม.ค. 2557 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0891.3/ว73 ลว 14 ม.ค. 2557 เรื่อง แนวทางการใช้...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2916 ลว 27 ก.ย. 2553 เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม หนังสือ มท 0808.2/ว2916 ลว 27 ก.ย. 2553 เรื่อง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2916 ลว 27 ก.ย. 2553 เรื่อง แนวทางการต...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2864 ลว 21 ก.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หนังสือ มท 0808.2/ว2864 ลว 21 ก.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2864 ลว 21 ก.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่า...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว6602 ลว 25 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด หนังสือ มท 0808.2/ว6602 ลว 25 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว6602 ลว 25 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว 2469 ลว 27 พ.ย. 2553 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด หนังสือ มท 0808.2/ว 2469 ลว 27 พ.ย. 2553 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว 2469 ลว 27 พ.ย. 2553 เรื่อง หารือแนวท...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว1201 ลว 30 มิ.ย. 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0808.2/ว1201 ลว 30 มิ.ย. 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว1201 ลว 30 มิ.ย. 2553 เรื่อง สอบถามการ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว74 ลว 8 ม.ค. 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท หนังสือ มท 0808.2/ว74 ลว 8 ม.ค. 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว74 ลว 8 ม.ค. 2553 เรื่องการตั้งงบประมา...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2697 ลว 15 มิ.ย. 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา หนังสือ มท 0808.2/ว2697 ลว 15 มิ.ย. 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2697 ลว 15 มิ.ย. 2555 เรื่อง การเบิกจ่...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ กค 0406.3/ว59 ลว 22 ก.ค. 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับเงินอุดหนุนจาก อปท หนังสือ กค 0406.3/ว59 ลว 22 ก.ค. 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับเงินอุดหนุนจาก อปท

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ กค 0406.3/ว59 ลว 22 ก.ค. 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน หนังสือ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 2559 เรื่อง การให้ข้ารา...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว741 ลว 11 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ หนังสือ มท 0808.2/ว741 ลว 11 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว741 ลว 11 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วม...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด หนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2089  ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0808.2/ว2089 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2089  ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0804.4/ว2158 ลว 20 เม.ย. 2559 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หนังสือ มท 0804.4/ว2158 ลว 20 เม.ย. 2559 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0804.4/ว2158 ลว 20 เม.ย. 2559 เรื่อง หารือการเ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0891.3/ว788 ลว 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 หนังสือ มท 0891.3/ว788 ลว 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0891.3/ว788 ลว 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ แล...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว2086 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล หนังสือ มท 0808.2/ว2086 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว2086 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การเร่งรั...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

      ชื่อข้อกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติ...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิก...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0809.9/ว4 ลว 1 เม.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ หนังสือ มท 0809.9/ว4 ลว 1 เม.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0809.9/ว4 ลว 1 เม.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0891.3/ว733 ลว 8 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 หนังสือ มท 0891.3/ว733 ลว 8 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0891.3/ว733 ลว 8 เมษายน 2559 เรื่อง ขอส่งประกา...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loca...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loca...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loca...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร คู่มือประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loca...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local P...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523   อธิบายขั้นต...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535   อธิบาย...

อ่านเพิ่มเติม »

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภาระกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภาระกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภาระกิจและอำนาจหน้...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top