Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    ชื่อข้อกฎหมาย   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวส...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     ชื่อข้อกฎหมาย   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คล...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว0975 ลว 23 ก.พ. 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น มท 0809.2/ว0975 ลว 23 ก.พ. 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

     ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0809.2/ว0975 ลว 23 ก.พ. 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว397 ลว 21 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.5/ว397 ลว 21 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.5/ว397 ลว 21 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั...

อ่านเพิ่มเติม »

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

    ชื่อข้อกฎหมาย   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่...

อ่านเพิ่มเติม »

ท 0810.5/ว351 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ท 0810.5/ว351 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.5/ว351 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว352 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว มท 0810.5/ว352 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0810.5/ว352 ลว 15 ก.พ. 2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.4/ว1 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล มท 0808.4/ว1 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.4/ว1 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว9 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ มท 0809.3/ว9 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0809.3/ว9 ลว 14 ก.พ. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูก...

อ่านเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการบรรยาย "งบบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" โดย พญ.ทัศนีย์ เอกวานิช เอกสารประกอบการบรรยาย "งบบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" โดย พญ.ทัศนีย์ เอกวานิช

    ชื่อข้อกฎหมาย   เอกสารประกอบการบรรยาย "งบบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาว...

อ่านเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

    ชื่อข้อกฎหมาย   เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็น...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว0684 ลว 8 ก.พ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มท 0808.2/ว0684 ลว 8 ก.พ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

    ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.2/ว0684 ลว 8 ก.พ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์...

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้าง

  ชื่อข้อกฎหมาย   ข้อบกพร่องการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก   Download    ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง ค...

อ่านเพิ่มเติม »

79 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้ 79 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้

        ชื่อข้อกฎหมาย   79 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาข...

อ่านเพิ่มเติม »

80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี 80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี

        ชื่อข้อกฎหมาย   80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมา...

อ่านเพิ่มเติม »

78 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ 78 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ

        ชื่อข้อกฎหมาย   78 ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top