Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว7272 ลว 2...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว7271 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 มท 0808.2/ว7271 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

      ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว7271 ล...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2874 ลว 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มท 0808.2/ว2874 ลว 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2874 ลว 20 ธ.ค. ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2875 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย มท 0808.2/ว2875 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2875 20 ธ.ค. 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว151 ลว 22 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 มท 0809.2/ว151 ลว 22 ธ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว151 ลว 22 ธ.ค. 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2873 ลว 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มท 0808.2/ว2873 ลว 20 ธ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2873 ลว 20 ธ.ค. 2560 เ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top