Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0891.3/ว1474 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มท 0891.3/ว1474 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.3/ว1474 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางกา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว72 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน มท 0809.2/ว72 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว72 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การจัดตั้งกองสารสนเท...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว76 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มท 0809.2/ว76 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว76 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดค่าคะแ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว75 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน มท 0809.2/ว75 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว75 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว74 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป มท 0809.2/ว74 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว74 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หารือการเลื่อนระดับแ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว73 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มท 0809.2/ว73 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.2/ว73 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุ...

อ่านเพิ่มเติม »

60 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี 60 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร 60 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.3/ว322 ลว 15 มี.ค. 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด มท 0808.3/ว322 ลว 15 มี.ค. 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.3/ว322 ลว 15 มี.ค. 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาต...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0313.4/ว 1274 ลว 13 พ.ค 2545 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0313.4/ว 1274 ลว 13 พ.ค 2545 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0313.4/ว 1274 ลว 13 พ.ค 2545 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.3/ว1202 ลว 17 ก.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) มท 0891.3/ว1202 ลว 17 ก.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.3/ว1202 ลว 17 ก.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว28,ว29 ลว 21 ก.ค. 2559  เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มท 0808.5/ว28,ว29 ลว 21 ก.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย    มท 0808.5/ว28,ว29 ลว 21 ก.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค. 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค. 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค. 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.4/ว2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.4/ว2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.4/ว2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว1264 ลว 30 พ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มท 0808.5/ว1264 ลว 30 พ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว1264 ลว 30 พ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว41 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มท 0808.5/ว41 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ข้อกฎหมาย มท 0808.5/ว41 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.5/ว40 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มท 0808.5/ว40 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อข้อกฎหมาย   มท 0808.5/ว40 ลว 14 ส.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.3/ว67 ลว 9 ม.ค. 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว67 ลว 9 ม.ค. 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.3/ว67 ลว 9 ม.ค. 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.3/ว462 ลว 29 ก.พ. 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว462 ลว 29 ก.พ. 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.3/ว462 ลว 29 ก.พ. 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีแ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0890.3/ว2271 ลว 23 พ.ย. 2552 เรื่อง การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล มท 0890.3/ว2271 ลว 23 พ.ย. 2552 เรื่อง การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0890.3/ว2271 ลว 23 พ.ย. 2552 เรื่อง การปรับฐานคำนวณสิท...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว618 ลว 22 มี.ค. 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย มท 0808.2/ว618 ลว 22 มี.ค. 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว618 ลว 22 มี.ค. 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1096 ลว 29 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว1096 ลว 29 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว1096 ลว 29 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว948 ลว 5 เม.ย. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว948 ลว 5 เม.ย. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว948 ลว 5 เม.ย. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณรา...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง การตั้งง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว0666 ลว 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว0666 ลว 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว0666 ลว 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3373 ลว 4 ต.ค. 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน มท 0808.2/ว3373 ลว 4 ต.ค. 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางและสะพาน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว3373 ลว 4 ต.ค. 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันความเ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2ว897 ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2ว897 ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2ว897 ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลใน...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.4/ว407 ลว 26 ก.พ. 2559 เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข มท 0891.4/ว407 ลว 26 ก.พ. 2559 เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.4/ว407 ลว 26 ก.พ. 2559 เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาค...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว1102 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด มท 0810.3/ว1102 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0810.3/ว1102 ลว 1 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0801.2/ว1060 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน มท 0801.2/ว1060 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0801.2/ว1060 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง โครงการ รักน้ำ รัก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค. 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มท 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค. 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค. 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทกา...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top