Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

      ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกั...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงา...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนั...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า...

อ่านเพิ่มเติม »

โปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารอื่น โปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารอื่น

โปรแกรม LibreOffice                คลิก   Download    คู่มือการใช้งาน...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top