Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...
ชื่อข้อกฎหมาย 
มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก  Download  
เหมาะสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด Advertisement

 
Top