Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0407ว1284 ลว 10 พ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ มท 0407ว1284 ลว 10 พ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0407ว1284 ลว 10 พ.ย. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว0766  ลว 5 ก.พ. 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มท 0808.2/ว0766 ลว 5 ก.พ. 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว0766  ลว 5 ก.พ. 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว0803 ลว 6 ก.พ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0819.2/ว0803 ลว 6 ก.พ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0819.2/ว0803 ลว 6 ก.พ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0804.5/ว0924 ลว 12 ก.พ. 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ มท 0804.5/ว0924 ลว 12 ก.พ. 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ

...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว440 ลว 13 ก.พ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ มท 0808.2/ว440 ลว 13 ก.พ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

   ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top