Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.9/ว2 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0809.9/ว2 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.9/ว2 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ข้อกฎหมาย หนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว0875 ลว 12 ก.พ. 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558  มท 0808.2/ว0875 ลว 12 ก.พ. 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว0875 ลว 12 ก.พ. 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. แล...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.4/ว290 ลว 9 ก.พ. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.4/ว290 ลว 9 ก.พ. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0891.4/ว290 ลว 9 ก.พ. 2559 เรื่อง แนวทางการกำหนดข้อบัญ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คล...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ หนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร หนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 เรื่อง การตรวจสอบ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว258 ลว. 2 ก.พ. 2559 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม มท 0808.2/ว258 ลว. 2 ก.พ. 2559 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร มท 0808.2/ว258 ลว. 2 ก.พ. 2559 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดป...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)

คลิกรูป Download  สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสาร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top