Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0816.3/ว2481 ลว 13 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา มท 0816.3/ว2481 ลว 13 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0816.3/ว2481 ลว 13 พ.ย. 2560...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top