Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.3/ว2295 ลว 12 มิ.ย. 2562 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.3/ว2295 ลว 12 มิ.ย. 2562 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎห...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.7/ว2274 ลว 11 มิ.ย. 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มท 0810.7/ว2274 ลว 11 มิ.ย. 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ชื่อข้อกฎหมา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.4/ว23  ลว 10 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 มท 0809.4/ว23 ลว 10 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

ชื่อข้อกฎหมาย/...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.6/ว3526 ลว 13 มิ.ย. 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มท 0810.6/ว3526 ลว 13 มิ.ย. 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       ชื่อข้...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0804.5/ว1998 ลว 22 พ.ค. 2562 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร มท 0804.5/ว1998 ลว 22 พ.ค. 2562 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

      ชื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0804.5/ว3789 ลว 21 พ.ย. 2561 เรื่อง การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0804.5/ว3789 ลว 21 พ.ย. 2561 เรื่อง การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ชื่อข้อกฎ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3732 ลว 16 พ.ย. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล มท 0808.2/ว3732 ลว 16 พ.ย. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

           ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว3772 ลว 21 พ.ย. 2561 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 มท 0809.2/ว3772 ลว 21 พ.ย. 2561 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

          ชื...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.8/ว3730 ลว 16 พ.ย. 2561 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มท 0810.8/ว3730 ลว 16 พ.ย. 2561 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

        ชื่อข้...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top