Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0810.3/ว7509 ลว. 7 ต.ค. 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว7509 ลว. 7 ต.ค. 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว7509 ลว. 7 ต.ค. 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Download    เหมาะส...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว1239 ลว. 21 ก.พ. 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว1239 ลว. 21 ก.พ. 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว1239 ลว. 21 ก.พ. 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Download    เหมาะสำ...

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือ มท 0808.5/ว1771 ลว. 25 ส.ค. 2558 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต หนังสือ มท 0808.5/ว1771 ลว. 25 ส.ค. 2558 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

ข้อกฎหมาย หนังสือ มท 0808.5/ว1771 ลว. 25 ส.ค. 2558 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

  ข้อกฎหมาย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  ข้อกฎหมาย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คลิก    Download...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอ...

อ่านเพิ่มเติม »

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกฎหมาย คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บัน...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544

  ข้อกฎหมาย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คลิก    Download    เหมาะสำห...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

ข้อกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร ชนิดไฟล์...

อ่านเพิ่มเติม »

ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำเมื่อ 22 มิ.ย. 2566 ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเมื่อ 22 มิ.ย. 2566

ข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดทำเมื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฤษภาคม 2566 คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเต...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิก   ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 คลิก  ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว7652 ลว 12 ต.ค. 2565 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 มท 0808.2/ว7652 ลว 12 ต.ค. 2565 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อกฎหมาย มท 0808.2/ว7652 ลว 12 ต.ค. 2565 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2922 ลว 19 ก.ย. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2922 ลว 19 ก.ย. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0808.2/ว2922 ลว 19 ก.ย. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก   ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1381 ลว 30 มิ.ย 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มท 0810.4/ว1381 ลว 30 มิ.ย 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ข้อกฎหมาย มท 0810.4/ว1381 ลว 30 มิ.ย 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บั...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว5911 ลว 5 ก.ค. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มท 0808.2/ว5911 ลว 5 ก.ค. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ข้อกฎหมาย มท 0808.2/ว5911 ลว 5 ก.ค. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ข้อกฎหมาย ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง ...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ข้อกฎหมาย ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563  คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว5060 ลว 18 ก.ค. 2565 เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.4/ว5060 ลว 18 ก.ค. 2565 เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.4/ว5060 ลว 18 ก.ค. 2565 เรื่อง คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Downloa...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว2437 ลว 14 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 มท 0819.2/ว2437 ลว 14 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ข้อกฎหมาย มท 0819.2/ว2437 ลว 14 ส.ค. 2563 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เร...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน

ข้อกฎหมาย มท 0810.4/ว1367 ลว 7 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง ค...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.2/ว1103 ลว 2 มิ.ย. 2558 เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน มท 0891.2/ว1103 ลว 2 มิ.ย. 2558 เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

ข้อกฎหมาย มท 0891.2/ว1103 ลว 2 มิ.ย. 2558 เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.3/ว2689 ลว 27 ธ.ค. 2553 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 มท 0891.3/ว2689 ลว 27 ธ.ค. 2553 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553

  ชื่อข้อกฎหมาย มท 0891.3/ว2689 ลว 27 ธ.ค. 2553 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 คลิก   Download    ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0891.2/ว2293 ลว 21 พ.ย. 2548 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 มท 0891.2/ว2293 ลว 21 พ.ย. 2548 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

  ชื่อข้อกฎหมาย มท 0891.2/ว2293 ลว 21 พ.ย. 2548 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top