Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0809.2/ว74 ลว 31 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 มท 0809.2/ว74 ลว 31 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.2/ว74 ลว 31 ก.ค...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

   ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว5916 ลว 17 ต.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 มท 0808.2/ว5916 ลว 17 ต.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว5916 ลว 17 ต.ค. ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2150 ลว 12 ต.ค. 2560 เรื่อง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มท 0808.2/ว2150 ลว 12 ต.ค. 2560 เรื่อง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2150 ลว 12 ต.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว5863 ลว 12 ต.ค. 2560 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 มท 0809.3/ว5863 ลว 12 ต.ค. 2560 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0809.3/ว5863 ลว 12 ต.ค. 2560...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2145 ลว 11 ต.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2145 ลว 11 ต.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว2145 ลว 11 ต.ค. 2560 เ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว5836 ลว 11 ต.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 มท 0808.2/ว5836 ลว 11 ต.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

       ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว5836 ลว 11 ต.ค. 2...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว5794 ลว 10 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน มท 0808.2/ว5794 ลว 10 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

    ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว5794 ลว 10 ต.ค. 2560 เ...

อ่านเพิ่มเติม »

กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

    ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้...

อ่านเพิ่มเติม »

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top