Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0805.2/ว3412  ลว 18 ส.ค. 2566 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มท 0805.2/ว3412 ลว 18 ส.ค. 2566 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อกฎหมาย มท 0805.2/ว3412  ลว 18 ส.ค. 2566 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระท...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว7344  ลว 11 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว7344 ลว 11 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว7344  ลว 11 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.3/ว3267 ลว 9 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น มท 0819.3/ว3267 ลว 9 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0819.3/ว3267 ลว 9 ส.ค. 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว7467 ลว 14 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มท 0810.3/ว7467 ลว 14 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว7467 ลว 14 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) คลิก    Download    เหมา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก  ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว4355 ลว 25 พ.ย. 2562 เรื่อง ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม -แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 มท 0810.3/ว4355 ลว 25 พ.ย. 2562 เรื่อง ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม -แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว4355 ลว 25 พ.ย. 2562 เรื่อง ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม -แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว6732 ลว 6 พ.ย. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว6732 ลว 6 พ.ย. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว6732 ลว 6 พ.ย. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Download    ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว3867 ลว 6 ก.ค. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว3867 ลว 6 ก.ค. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว3867 ลว 6 ก.ค. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิก    Download    เหมาะสำ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว1613 ลว 18 เม.ย. 2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น มท 0810.3/ว1613 ลว 18 เม.ย. 2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย มท 0810.3/ว1613 ลว 18 เม.ย. 2566 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกร...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ข้อกฎหมาย คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร ชนิดไฟล์   PD...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คลิก    Download    เหมาะสำหรับ  บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top