Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0810.6/ว24 ลว 4 ม.ค. 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ มท 0810.6/ว24 ลว 4 ม.ค. 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.6/ว2...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว757 ลว 7 เม.ย. 2560 เรื่อง การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว757 ลว 7 เม.ย. 2560 เรื่อง การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว757...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   ระเบียบกระทรวงมห...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1234 ลว 7 มี.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว1234 ลว 7 มี.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

  ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.2/ว12...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1077 ลว 17 เม.ย. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 มท 0810.4/ว1077 ลว 17 เม.ย. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 08...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.5/ว608 ลว 5 มี.ค. 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 มท 0810.5/ว608 ลว 5 มี.ค. 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.7/ว6768 ลว 29 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.7/ว6768 ลว 29 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.7...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1520 ลว 2 ส.ค. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 มท 0810.4/ว1520 ลว 2 ส.ค. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.4/ว...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1173 ลว 15 มิ.ย. 2560 เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน มท 0810.4/ว1173 ลว 15 มิ.ย. 2560 เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.4/ว11...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว1064 ลว 31 พ.ค. 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560 มท 0810.4/ว1064 ลว 31 พ.ค. 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.4/ว1064...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.4/ว526 ลว 8 มี.ค. 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 มท 0810.4/ว526 ลว 8 มี.ค. 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0810.4/ว526 ลว...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.4/ว1575 ลว 21 มี.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.4/ว1575 ลว 21 มี.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร   มท 0808.4/ว1575 ลว ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top