Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

  
  
  
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0809.2/ว135 ลว 21 พ.ย. 2560 เรื่อง การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
คลิก  Download 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้สำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top