Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

  
  
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0808.2/ว2535 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ 
คลิก  Download 
สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก  Download 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้สำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top