Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร
มท 0808.2/ว2268 ลว 5 ต.ค. 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก  Download  
เหมาะสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
แจ้งปัญหาดาวโหลดไม่ได้ คลิก

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top