Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

   
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
1. มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  
คลิก  Download 
2. เอกสาร 1 ประกาศอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2)   
คลิก  Download 
3 เอกสาร 2 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2)   
คลิก  Download
4. เอกสาร 3 ประกาศอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ   
คลิก  Download 
5. เอกสาร 4 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ   
คลิก  Download
6. เอกสาร 5 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ   
คลิก  Download
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top