Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
1 มท 0808.2/ว2536 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
คลิก  Download  
2 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
คลิก  Download
3 แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
คลิก  Download
4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
คลิก  Download
5 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
คลิก  Download
6 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
คลิก  Download

ดาวน์โหลดเอกสารนี้สำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top