Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

   
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
1. มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
คลิก  Download 
2. เอกสาร 1 ประกาศอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
คลิก  Download 
3 เอกสาร 2 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
คลิก  Download
4. เอกสาร 3 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
คลิก  Download 
5. เอกสาร 4 ประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเมืองพัทยาเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
คลิก  Download
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top