Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.2/ว1618 ลว 12 มี.ค. 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ มท 0808.2/ว1618 ลว 12 มี.ค. 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ

         ชื่อข้อ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

       ชื่อข้อกฎห...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1797 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว1797 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ชื่อข้อกฎ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว0546 ลว 25 ม.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว0546 ลว 25 ม.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ชื่อข้อกฎ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

       ชื่อข...

อ่านเพิ่มเติม »

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    ชื่อข้อกฎห...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

    ชื่อข้อกฎหมา...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3336 ลว 18 ตุ.ค. 2561 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มท 0808.2/ว3336 ลว 18 ตุ.ค. 2561 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

       ชื่อข้อก...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว3362 ลว 19 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มท 0808.2/ว3362 ลว 19 ต.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

       ชื่อข้อก...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top