Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0808.2/ว2325 ลว 1 พ.ย. 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา
คลิก  Download  
กค (กนบ) 0405.2/ว410 ลว 24 ต.ค. 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา
คลิก  Download
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top