Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0816.3/ว1997 ลว 27 ก.ย. 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top