Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

      

ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0809.2/90 ลว 7 ก.ย. 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top