Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

      
ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0809.4/ว30 ลว 12 ก.ย. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top