Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


ชื่อข้อกฎหมาย/เอกสาร 
มท 0810.8/ว2062 ลว 3 ต.ค. 2560 เรื่อง การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top