Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...
ชื่อข้อกฎหมาย 
มท 0810.5/ว751 ลว 21 เม.ย. 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใดพ.ศ.2552และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
คลิก  Download  
เหมาะสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top