Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


คลิกรูป Download 
สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสารมท 0809.2/ว127 ลว 7 พ.ย. 2559 เรื่อง กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร

Advertisement

 
Top