Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


คลิกรูป Download 
สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสารมท 0809.2/ว121 ลว 27 ต.ค. 2559 เรื่อง การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม

อธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร

Advertisement

 
Top