Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


คลิกรูป Download 
สำหรับบันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเอกสารมท 0809.2/ว128 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)

อธิบายขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร

Advertisement

 
Top