Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

   
   
 
ชื่อข้อกฎหมาย 
ที่ สปสช. 3.65/178/2559 ลว 2 มิ.ย. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย การดำเนินระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top