Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

   
 
ชื่อข้อกฎหมาย 
ที่ สปสช. 3.65/136 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกับค่าตอบแทนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver : Cg) กรณีเป็นบุคคลเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ 2 อย่างในคราวเดียวกัน
คลิก  Download  
ดาวน์โหลดสำหรับ บันทึกลง คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเอกสาร
ชนิดไฟล์  PDF
ผ่านเวบไซด์   adf.ly
วิธีการดาวน์โหลดคลิก ขั้นตอนการดาวน์โหลด 

Advertisement

 
Top